Coachingu meistriklass juhtidele

Kaasaegsetes organisatsioonides rakendatakse coachingut inimeste arendamiseks kolmel viisil. Tipp- ja keskastmejuhtidele tellitakse professionaalse coach’i teenus, töötajate arendamiseks koolitatakse välja organisatsiooni sisecoachid ning kõigi tasandite juhtidele õpetatakse coachivat juhtimisstiili. 

Kursus valmistab osalejaid ette kõigi kolme rakendusviisi elluviimiseks. Ta treenib heal tasemel oskused sisecoachidele, annab tööriistad coachivaks juhtimiseks ning laob vundamendi professionaalse coachi oskustele. Lisaks sellele aitavad omandatavad oskused ka suhteid korraldada, keerukaid olukordi lahendada ja edukalt müüki teha.

Eelmistel kursustel osalenud juhid on coachiva juhtimisstiili tulemusena saavutanud töötajate initsiatiivi suurenemise, vähem “tulekahjusid”, eduka muutuste läbiviimise, hea sisekliima ja rahulolu oma tööst.

Coachinguoskusi ei ole võimalik omandada raamatuid lugedes, vaid seda õpitakse läbi kogemuse. Seepärast on kursus väga praktiline ning koolitusel osalejad saavad rohkelt võimalusi katsetada erinevaid tehnikaid, ära tunda, mis toimib ja mis ei toimi ning seeläbi salvestada uued oskused oma “rakumällu”. 

Nimetame kursust meistriklassiks, kuna selle viivad läbi kaks International Coach Federationi Master Certified Coach’i: Duncan Coppock ja mina, Ivar Lukk. Jagame seal oma aastatepikkuse kogemuse kaudu omandatud oskusi ja püüame luua meeldejääva õpiteekonna.

Duncan Coppock on suurepärane coach ja mentor, kes on sadu coache viinud International Coach Federationi poolt sertifitseeritud coachi tasemele. Duncan on coachingumetoodika “ajukirurg”, kes suudab oma “skalpelliga” suhtluse algosakesteks lahti võtta ja parimal kujul uuesti kokku panna. Ainuüksi tema koolituse kuulamise ja küsitlemise plokid on suhtlusoskusi põhjalikult muutev kogemus.

Duncani teadmised ja kogemused on aukartust äratavad. Ta tegeleb coachinguga alates 1998. aastast ja on coachinud juhte USAs, Austraalias, viies Euroopa riigis, Malaisias, Singapuris ja Venemaal.

Duncani kirjutatud raamatu “The Self Factor. The Power of Being You. A Coaching Approach”, 2005 eessõnas ütleb coachingumetoodika üks alusepanijaid John Whitmore: “Harva tuleb mul ette raamatuid, millega niivõrd kogu südamest nõustun. Ainult selle stiil erineb veidi minu omast. Duncan on süsteemsem ja põhjalikum, kui mina.” Oma pühendumist coachingu õpetamisele selgitab Duncan SIIN .

Kursuse teise treenerina lisan omalt poolt 30+ aastat tippjuhikogemust, neurolingvistilise programeerimise oskused NLP Master Practitioner’i tasemel ja üle 3500 tunni kogemust nii juhtide individuaalsest kui ka meeskonnacoachingust.

Täpsem informatsioon kursusest

Kursus on väga paindlik! Ta koosneb 2 moodulist (kokku 70 akadeemilist tundi, millest 48 akad t on auditoorne töö seminariruumis, 8 akad t on auditoorne töö veebikeskkonnas ja 14 akad t on iseseisev töö ning coachingupraktika). Kursuse lõpuks õppija:

  • Tunneb International Coach Federationi (ICF) coachingukompetentse
  • Oskab läbi viia struktureeritud coachingusessioone kasutades koolitusel õpitud mudeleid
  • Oskab analüüsida coachinguprotsessi
  • Teab, millistes olukordades rakendada coachivat juhtimist
  • Oskab rakendada coachivat vestlust inimeste juhtimisel

Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis osaleda vähemalt 85%-l auditoorse töö sessioonidest (seminariruumi koolitused + webinarid) ja teostada 100% ettenähtud praktika. Coachingukompetentside omandamist ja coachiva vestluse oskusi juhtimissituatsioonides hinnatakse auditoorse töö käigus toimuva praktika käigus vaatluse teel. Iseseisva coachingupraktika sessioonide kohta koostavad koolitusel osalejad eneseanalüüsi etteantud formaadis.

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse kursuse lõpetamisel
Ivar Lukk Coaching OÜ tunnistus, mis sisaldab Täienduskoolituse standardi §3 sätestatud
informatsiooni ja Self Factor Coaching'u poolt väljastatud tunnistus, et on läbinud kaks
moodulit ICF poolt akrediteeritud kursusest. Hindamisel mitteosalenud või hindamist
mitteläbinud õppijale väljastatakse Self Factor Coachingu tunnistus, kus näidatakse ära
koolitusel osalemise ulatus.
 
Osavõtjad, kes soovivad saada sertifitseeritud coachiks ja taotleda ICF Associate Certified
Coach'i (ACC) sertifikaati, saavad osaleda jätkukursusel "Professionaalne coach". Need kaks
kursust kokku moodustavad ICF poolt akrediteeritud Level 1 väljaõppeprogrammi
(registreeritud kui Self Factor Coaching, Coaching Mastery Training for Professionals).
Kursus liigitub: 0031 Isikuarengu õppekavarühma (ISCED-F2013).
Coachingusuhte loomine
Coachingu olemus ja võrdlus teiste arengumeetoditega.
Coachingukokkulepped.
Turvatunde tekitamine ja konfidentsiaalsus.
 
Professionaalse coachingu vundament
ICF coachingukompetentsid.
Coachingueetika.
 
Kuulamisoskused
Toetav, peegeldav ja märkav kuulamine.
Info lugemine hääletoonist, kehakeelest ja vaikusest.
Väärtuste, mustrite ja pürgimuste tuvastamine.
 
Küsimise kunst
Teadlikkuse, vastutustunde ja tegutsemistahte tekitamine.
Küsimuste allikad ja kvaliteet.
"Kaamera-meetod".
Võimsad küsimused.
 
Tulemusliku coachingu tugisüsteem
Teadlik mitteteadmine, "valge lehe" seisund.
FORGOALS coachingumudel.
Coachingupraktika.
Ettevõtete ja organisatsioonide sisecoaching
Kuidas see toimib?
Sisecoachide oskuste arendamine.
Sisecoachide supervisioon ja mentorlus.
 
Neurolingvistilise programmeerimise (NLP) tehnikad coachingul
NLP baaseeldused.
R.Diltsi loogilised tasandid.
Hüpe tulevikku.
 
Coachiv juhtimine, osa 1.
Coachiva juhtimise võrdlus neutraalse coachinguga.
Juhi huvide konflikt.
Juhtimiskaasuste lahendamine ja rollimängud.
Coachingupraktika.
Coachingu kvaliteet
ICF markerid coachingusessiooni hindamiseks.​
Selge ja mõjus suhtlus.
Coachingukohtumiste seeria kavandamine ja kokkulepped.
Coachingusessioonide analüüs.
 
Muutuste coaching
Muutuste mudel.
Uskumuste tuvastamine ja ümberkujundamine.
 
Coachinguoskuste süvendamine
Motivatsioonitehnikad.
Metafooride kasutamine.
Intuitsiooni rakendamine.
Väljakutsed ja tõehetk.
ANSWERS coachingumudel.
 
Coachiv juhtimine, osa 2
Reflektsioon ja kogemustest õppimine
Süsteemse meeskonnacoachingu mudel
 
NLP meetodid coachingul
Tajukanalite kasutamine
META-peegel
Draamakolmnurga protsess
Coachingupraktika
1.moodul (2 + 1 päeva)
15.-16. oktoober ja 14.november 2024
 
2.moodul (2 + 1 päeva)
8.-9. jaanuar ja 7.veebruar 2025
 
Koolitus toimub Kadaka Konverentsikeskuses, Kadaka tee 4, Tallinn.
 
Auditoorne töö toimub seminariruumis, mille suurus ja akustilised omadused võimaldavad
kuni 15 inimese grupikoolitust ning praktikate läbiviimist 2 – 4 liikmelistes gruppides. Ruum
on varustatud audio-visuaalse esitlustehnikaga ning võimaldab konverentsikõnede teostamist
veebis.
 
Veebikeskkonnas toimuv auditoorne õpe toimub Zoomi videoplatvormil, millega
ühendumiseks peab õppijal olema personaalarvuti, kaamera ja Internetiühendus.
 
Kursus keskendub õppimisele läbi harjutamise ja avastamise. Osalejatel on võimalus
omavahel oskusi lihvida ning läbi viia reaalset coachingut oma personaalse coachee’ga, kelle
kursuse raames välja pakume.
 
Koolitusgrupi suurus on 12 - 15 inimest.
Kursuse “Coachingu meistriklass juhtidele” hind on 2150 EUR + KM.
Registreerumisel ja tasumisel enne 1.septembrit 2024 kehtib sõbrahind 1990 EUR+KM.
 
Jätkukursuse "Professionaalne coach" hind on 1350 EUR + KM. See sisaldab ICF poolt ACC
sertifikaadi taotlemiseks nõutava 10 mentortunni tasu.
 
Kui pärast kursusele registreerumist ja hinna tasumist tekkib takistusi kursusel osalemisel, on
võimalik liituda järgmise koolitusgrupiga. Kursuse tasu ei tagastata.
 
Koolitusele registreerumiseks paluks saata e-mail aadressile ivar@ivarlukk.com näidates ära osaleja(te) nime(d), tööandja, ametikoha, e-posti aadressi ja koolituse eest tasuja rekvisiidid arve esitamiseks. Vastan e-meilile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Küsimustele vastan samalt e-posti aadressilt või telefonil +372 5177474.